Sinds 2006 uw partner voor financieel advies, administratie en hypotheken, zakelijk en privé

Home 9 Nieuws 9 Hypotheek bij ouders nog steeds aantrekkelijk!

Hypotheek bij ouders nog steeds aantrekkelijk!

Interessante uitspraak van het Hof

Het komt regelmatig voor dat kinderen (een deel van) de hypotheek op hun woning van hun ouders lenen. Rente wordt aan ouders betaald en die rente is aftrekbaar. Aan het eind van het jaar schenken de ouders een bedrag rond de € 5.000,- terug aan de kinderen conform de schenkingsvrijstellingen. Het Hof zegt hierover: rente blijft aftrekbaar. Het kind betaalt de rente niet en de rente wordt bij de schuld opgeteld.

Het Hof heeft een uitspraak gedaan over de hypotheekrenteaftrek van een lening bij de ouders, waarbij de hypotheekrente op de geldlening werd bijgeschreven. Vervolgens kreeg het kind een schenking, waardoor de geldlening verlaagd werd. De Inspecteur is van mening dat het betreffende bedrag is kwijtgescholden en derhalve niet als hypotheekrente kan worden afgetrokken.

Het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 10 juni 2010, nr. DGB210/921, Stcrt. 2010, 8462 (hierna: het Besluit) vermeldt in onderdeel 7.4 met betrekking tot de renteaftrek ter zake van een door de ouders ter beschikking gestelde lening aan het kind het volgende:
“7.4 Lening ouders aan kind
Renteaftrek bij het kind is ook mogelijk als de renteschuld aan de ouders wordt voldaan uit een schenking van de ouders (HR 6 maart 1991, nr. 26.956, BNB 1991/146). Maar renteaftrek bij het kind is echter niet mogelijk als die schenking een kwijtschelding inhoudt (HR 8 juni 1994, nr. 28.569, BNB 1994/238)”.

Standpunt van het Hof

Het Hof is van oordeel dat er, gelet op de genoemde feiten, geen sprake is van enige kwijtschelding door de ouders aan belanghebbende. De door belanghebbende verschuldigde rente wordt zorgvuldig geadministreerd en de jaarlijkse schenking, die belanghebbendes broer in contanten ontvangt, wordt door belanghebbende aangewend om de op de geldlening bijgeboekte bedragen aan te zuiveren. Naar het oordeel van het Hof brengt het feit dat er in de onderhavige situatie geen sprake is van een “kasrondje” niet met zich dat er sprake is van kwijtschelding. Het feit dat er niet jaarlijks een notariële akte van schenking wordt opgemaakt maakt dit niet anders.

Gelet op het in het Besluit genoemde arrest HR 6 maart 1991, nr. 26.956, ECLI:NL:HR:1991:BH8070 is het op de lening bijgeboekte bedrag ad € 2.250 bij belanghebbende aftrekbaar als hypotheekrente.

Regelgeving 2013

In het jaar 2013 zijn de fiscale regels omtrent de aftrek van hypotheekrente gewijzigd. Ook bij leningen van ouders moeten deze in acht worden genomen.

Moraal van verhaal:

  1. Belangrijk om een goede leningsovereenkomst op te stellen
  2. Rente daadwerkelijk betalen aan ouders is het beste
  3. Als Rente niet betaald wordt, dan goede administratie bijhouden zodat rente bij schuld wordt opgeteld
  4. Jaarlijkse schenking aan kinderen kan daarmee gewoon doorgaan
  5. Regelgeving 2013 ook toepassen bij leningen van ouders

Meer weten? Neem gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier

Lees hier de gehele uitspraak.
(Bronvermeling: www.fintool.nl / www.rechtspraak.nl)